ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดตะปอนน้อย   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๖๕  ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลตะปอน ๒ 
(วัดตะปอนน้อย)   อาศัยศาลาการเปรียญของวัดตะปอนน้อยเป็นที่เรียน

             ต่อมาในปี  พ.ศ.  ๒๔๘๗    จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น   ศาลาการเปรียญของวัดคับแคบไม่พอเรียน    พระครูรวมเจ้าอาวาสวัดตะปอนน้อยพร้อมด้วยประชาชนในหมู่บ้านตะปอนน้อยได้ร่วมกันหาเงินและจัดหาวัสดุสร้างอาคารหนึ่งหลัง   ตามแบบ  ป.๑  ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขนาด  ๘   X  ๒๔   ตารางเมตร  ๓  ห้องเรียน   และได้ขนานนามโรงเรียนนี้ว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลตะปอน ๒ (ประมวลวิทยาคาร     วัดตะปอนน้อย)” คำว่า  “ประมวล”  ได้นำชื่อพระครูรวม  เจ้าอาวาสวัดตะปอนน้อยเป็นชื่อโรงเรียน  เพราะเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรจนสำเร็จ
             พ.ศ. ๒๔๙๔   ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  โดยชื่อว่า “โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร)” 
             พ.ศ. ๒๕๐๕  อาคารเรียนหลังเดิมทรุดโทรมมาก   จึงรื้อถอนและปลูกสร้างอาคารเรียนถาวรใหม่  ๑  หลัง  ตามแบบ ๐๐๓   ของกระทรวงศึกษาธิการ  ขนาด  ๘   X  ๓๐   ตารางเมตร   ๓  ห้องเรียน ราคาก่อสร้างเป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐  บาท (ได้รับงบประมาณ   ๔๐,๐๐๐  บาท  ประชาชนสมทบอีก  ๔๐,๐๐๐  บาท) 
พ.ศ. ๒๕๒๖    ได้รับงบประมาณอีก   ๕๐,๐๐๐  บาท  จึงได้ต่อเติมอาคารหลังเดิมอีก  ๔  ห้องเรียน   ขนาด   ๘   X  ๓๑.๕๐   ตารางเมตร  ราคาก่อสร้างเป็นเงิน    ๑๐๐,๐๐๐  บาท   โดยประชาชนสมทบอีก ๕๐,๐๐๐  บาท
ในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  ๐๐๓  ของกระทรวงศึกษาการ  ๒  ครั้ง  รวม   ๗  ห้องนี้   นายแกม          ทศานนท์  เป็นครูใหญ่   ก่อสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อย  หลังแรกยังขาดฝ้าเพดานในห้องเรียน  หลังที่ ๒  ยังขาดฝาประจันห้องเรียนอีก  ๓  ด้าน   และยังขาดบันไดถาวรอีก  ๓  บันได
วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๐๙  นายแกม  ทศานนท์  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน         วัดคานรูด    และนายเดิม  สวัสดี  ครูใหญ่โรงเรียนวัดคานรูดมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้
วันที่   ๑  ตุลาคม  ๒๕๐๙  โอนจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  ตามพระราชบัญญัติโอนโรงเรียนประถมศึกษาบางประเภทไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    พ.ศ.๒๕๐๙
       พ.ศ. ๒๕๑๐ เจ้าอาวาสวัดตะปอนน้อย กรรมการศึกษา กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในหมู่บ้าน       ตะปอนได้บริจาคสร้างส้วมซึม ๑ หลัง   จำนวน  ๔  ที่ เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  และได้งบประมาณค่าซ่อมแซมโรงเรียน เป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท   ได้สร้างบันไดถาวร  ๒  บันได  กั้นฝาประจันห้อง  ๓  ด้าน   และทาน้ำมันฝา  และฝ้าของโรงเรียนเสร็จเรียบร้อย
        พ.ศ. ๒๕๑๑  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ตามแบบ  ๐๐๓ จำนวน  ๒  ห้องเรียน   ๑  หลังเป็นเงิน   ๘๐,๐๐๐ บาท  และสร้างส้วม  ๑  หลังเป็นเงิน  ๑๐,๕๐๐  บาท
        พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนตามแบบ  ๐๐๓   อีก   ๓  ห้องเรียน   ๑  หลังเป็นเงิน   ๑๕๐,๐๐๐ บาท  และสร้างโรงฝึกงานตามแบบ  ๓๑๒  ของกรมสามัญศึกษา  ๑  หลังเป็นเงิน  ๔๕,๐๐๐  บาท
        พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู   ๑  หลังเป็นเงิน   ๒๕,๐๐๐ บาท 
        พ.ศ. ๒๕๑๗   ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนเป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ได้ตีฝ้าเพดานอาคารเรียนหลังเก่าเสร็จเรียบร้อย  ๔  ห้องเรียน  ทาน้ำมันและฝ้าของโรงเรียนจนเสร็จ
        พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้ติดต่อของบประมาณสภาตำบลตะปอนเพื่อต่อเติมโรงฝึกงานอีก  ๔ ห้อง  เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐ บาท   และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  ๑ หลัง   เป็นเงิน   ๔๐,๐๐๐  บาท 
        พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้ติดต่อสภาตำบลตะปอนเพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนอีก  ๑ ห้องเรียน เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท
        พ.ศ. ๒๕๒๐  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู   ๑  หลังเป็นเงิน   ๗๕,๐๐๐ บาท 
        พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้เปิดชั้นเด็กเล็ก  ๑ ห้อง
        พ.ศ.๒๕๓๑  ได้เปิดชั้นอนุบาล  ๑ ห้อง
             พ.ศ. ๒๕๓๕   ได้เปิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  โดยเปิดเพิ่มขึ้น   ปีละชั้นเรียน
        พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณจัดทำห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการภาษา
        พ.ศ. ๒๕๔๑   ประชาชนร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียนอนุบาลตามแบบกำหนดเอง ๓ ห้องเรียน           ขนาด  ๘ X ๒๔ ตารางเมตร
        พ.ศ. ๒๕๔๑   ประชาชนร่วมบริจาคสร้างฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
        พ.ศ.๒๕๔๒   ได้ขอเปิดชั้นอนุบาล ๓ ขวบ
        พ.ศ. ๒๕๔๒    นายพจนารถ  มาสกุล   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดตะปอนน้อยได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนวัดตะปอนใหญ่   และนายวสันต์  ช่างนาค  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
        วันที่   ๑๒  มีนาคม  ๒๕๔๕ นายวสันต์  ช่างนาค  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดตะปอนน้อยย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่วัดบ้านอ่าง  สปอ.มะขาม   และนายชัยชาญ  ศรีสังข์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ่อไฟไหม้     สปอ. แก่งหางแมวได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
        วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ นายชัยชาญ  ศรีสังข์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อยได้ย้ายไป  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านตรอกนอง อ.ขลุง  จ.จันทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 
               วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๒ นางรัตนา   พัฒนธัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขาหย่าง อ.ขลุง    จ.จันทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน    และเกษียนอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2557  
               วันที่  ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นางสายทอง  เจริญนาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต ๒  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู่อำนวยการโรงเรียน  และเกษียนอายุราชการในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
               วันที่  ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๓ นางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวันยาวล่าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน