วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

  • วิสัยทัศน์

  • โรงเรียนวัดตะปอนน้อยร่วมมือกับชุมชนจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการแสวงหาความรู้ รักษาสิ่งแวดล้อม ยึดความเป็นไทย ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมสร้างสรรค์งาน
  • จากภูมิปัญญาท้องถิ่น


  • ปรัชญาโรงเรียน

  • สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
  • การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม