พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1. จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

2. มีการพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และตรวจสอ

คุณภาพด้วยกระบวนการ PDCA

3. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดหลักสูตรที่สนองความต้องการและ

ความแตกต่างของผู้เรียน

4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเน้นการศึกษาด้วยตนเองควบคู่ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

5. พัฒนาเทคโนโลยี เกม สื่อ และอุปกรณ์

6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณค่าความเป็นไทย ใช้กีฬา ศิลปะ ดนตรี เน้นความรู้คู่คุณธรรม

ด้วยกระบวนการแนววิถีพุทธ

7.มีระบบนิเทศ การวิจัยเพื่อการพัฒนาวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

8. สานสัมพันธ์กับชุมชนอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร