ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแกม ทศานนท์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2505-2508
ชื่อ-นามสกุล : นายเดิม สวัสดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2509- 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายพจนารถ มาสกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2511-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์ ช่างนาค
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยชาญ ศรีสังข์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-2551
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา พัฒนธัญญา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552- 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสายทอง เจริญนาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2557-2563
ชื่อ-นามสกุล : นางบัวเครือ ออมชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3169678