โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคุณครูวาสนา ฉายฉันท์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว
ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 โดยคุณครูวาสนา ฉายฉันท์ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
ผลการคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 โดยคุณครูวาสนา ฉายฉันท์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เพื่อนำเสนอระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป 
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับภูมิภาค รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ประกาศผลการประกวด สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค
โครงการค่ายทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายทักษะชีวิตเพื่อจัดทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่องการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างง่ายสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูวาสนา ฉายฉันท์ ได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัด เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัด เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 โดยคุณครูวาสนา ฉายฉันท์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทครู ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อจากจังหวัด เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2564 ต่อไป
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผลการคัดเลือกระดับทอง อันดับที่ 1 ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับการคัดเลือกระดับทอง อันดับที่ 1 ประเภท โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
รางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค การประกวดหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับภูมิภาค" โดยโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภูมิภาคด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพด้วยนวัตกรรม ลูกทะเลโมเดล (LOOK TA-LE Model)”   
ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดยางยี่แส จังหวัดสุพรรณบุรี
กิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมแนะแนวสัญจร โดยมี นางบัวเครือ ออมชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) และคณะครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ณ โรงเรียนวัดเกาะจิก และโรงเรียนวัดบางชัน โรงเรียนบนพื้นที่เกาะแก่งในอำเภอขลุง ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ให้ขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่คณะครูของทั้งสองโรงเรียน 
ผู้ปกครองมอบอุปกรณ์ของเล่นให้น้องอนุบาล
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นอนุบาล ได้เข้ามามอบอุปกรณ์ของเล่นให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ทางผู้บริหารและคณะครูขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
นักขายออนไลน์น้อย
โรงเรียนวัดตะปอนน้อยได้จัดทำโครงการ นักขายออนไลน์น้อย เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่นักเรียน 
เงินรายได้จากการขายนำเข้าวมทบทุนอาหารกลางวันเพื่อน้องตะปอนน้อย