โรงเรียนวัดตะปอนน้อย
52/1 หมู่ 3  ตำบลตะปอน  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039426035
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1291445
อีเมล์ : wasanacana@hotmail.com
ที่อยู่ :
51 ม.3 ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2564 โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
3 รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี พ.ศ.2560
4 รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560
5 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
6 รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
7 รางวัลผลการดำเนินงานระดับดีเด่น โครงการห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2558 ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
8 รางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
9 รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา