กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววาสนา ฉายฉันท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 086-1291445
อีเมล์ : wasanacana@hotmail.com

นางสาวกชกร สันนิบาตราศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย สุนากร
ครู คศ.2